ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Добре дошли на сайта за онлайн изпити на ЦИО “Вектор”, достъпен чрез домейна pi.cio-vektor.eu (накратко наричан „УЕБСАЙТА“). Този сайт е създаден и поддържан от “ВЕКТОР ПИ” ЕООД.

 

Чл. 1. С настоящия документ се уреждат  условията и реда за ползване между „ВЕКТОР ПИ“ ЕООД, ЕИК 206772808, със седалище в гр. Варна, ул. “Св. Ирина” 13, наричано накратко “ВЕКТОР”, от една страна, и от друга страна,  всеки  потребител на  Уебсайта, достъпен чрез домейна izpiti.cio-vektor.eu, наричан по-долу КЛИЕНТ.  

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 2.  (1)  ВЕКТОР  публикува своите актуални Общи условия, цените и начините на плащане на Уебсайта. 

(2) Общите условия на ВЕКТОР са задължителни за КЛИЕНТА  и тяхното приемане е условие за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта. 

(3)  Настоящите Общи условия представляват споразумение между  ВЕКТОР и  КЛИЕНТА  и регламентират условията и реда за участие в пробни изпити, предоставени от ВЕКТОР чрез Уебсайта. С регистрация за участие в онлайн пробен изпит,  КЛИЕНТЪТ декларира в електронен формуляр, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. Електронното потвърждение се извършва чрез поставяне на отметка при регистрация.  

(4) С приемането на Общите условия КЛИЕНТЪТ декларира, че е способен и компетентен да разбере и да се съгласи с условията, изложени в настоящия документ.

(5)  Регистрацията представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). След записването на това електронно изявление на сървър на ВЕКТОР по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено, то се превръща в Електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП. 

(6) Споразумението се счита за сключено между страните от момента, в който КЛИЕНТА се регистрира на Уебсайта и има сила до приключване на заплатения пробен изпит или до отказ на КЛИЕНТА от участие в заплатен пробен изпит, съгласно клаузите на настоящите Общи условия. 

 

ДЕФИНИЦИИ  

Чл. 3. (1) По смисъла на настоящите Общи условия, думите и изразите, използвани по-долу имат следното значение: 

(2) Под „Пробен изпит“, “Онлайн пробен изпит” се разбира: 

Дистанционно провеждан пробен изпит по формата на Министерството на Образованието за Национално Външно Оценяване с проверка на отворените отговори от дипломирани педагози-специалисти по БЕЛ и математика.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ПРОБЕН ИЗПИТ 

Чл.  4. (1)  Възможност за участие в онлайн пробен изпит се предоставя на КЛИЕНТА след изрично заявено желание от негова страна  чрез  попълване на онлайн регистрационен формуляр и след еднократно заплащане на определената сума за участие, в зависимост от избрания от КЛИЕНТА пробен изпит.

(2) След успешно попълване и на онлайн регистрационният формуляр, на посочения от КЛИЕНТА имейл адрес ще бъде изпратени  уникален код за активиране на новосъздаденият КЛИЕНТСКИ профил. 

(3) След активиране на КЛИЕНТСКИЯТ профил и еднократно заплащане за избраният от КЛИЕНТА онлайн пробен изпит, КЛИЕНТА ще получи достъп до заплатения онлайн пробен изпит.

(4) Онлайн пробните изпити се провеждат веднъж в месеца на УЕБСАЙТА от 08:00 до 17:00 в денят на заплатения от КЛИЕНТА онлайн пробен изпит. Онлайн пробните изпити за 2022 година ще се проведат в периода от месец януари до месец май 2022 г. 

(5) Предлаганите от ВЕКТОР онлайн пробни изпити са предназначени за ученици от 7. И 12. клас.

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Всички ценови оферти за предлаганите онлайн пробни изпити са публикувани на УЕБСАЙТА.  

Чл.  5. (1)  Цените на всички услуги предлагани в Уебсайта са крайни, обявени  са в български лева и включват, ДДС и такса за обработка и доставка (когато е приложимо).

(2)  Заплащане за записване за онлайн пробен изпит се осъществява чрез виртуален ПОС терминал, чрез банков превод или в брой в офиса на ЦИО “Вектор”.

(3) ВЕКТОР запазва правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време и без предварително да уведомява КЛИЕНТА. Променените цени ще бъдат обявявани на Уебсайта и ще бъдат в сила след тяхното обявяване.

Чл.  6.  (1)  Всички плащания, направени на УЕБСАЙТА се обработват и фактурират от „ВЕКТОР ПИ“ ЕООД, ЕИК 206772808, със седалище в гр. Варна, ул. “Св. Ирина” 13 в рамките на пет работни дни след извършване на плащането. За всяко плащане се издава фактура, която се изпраща на КЛИЕНТА на въведеният от него имейл при регистрация. 

(2) При извършване на плащане чрез виртуален ПОС терминал на Уебсайта, всички плащания, направени чрез Уебсайта постъпват по сметка на ВЕКТОР. ВЕКТОР не събира, не съхранява и не обработва картови данни по никакъв начин. Цялата информация за това се въвежда от КЛИЕНТА на платежната страница, създадена чрез система за онлайн плащания “Stripe”.

(3) КЛИЕНТЪТ няма право да извършва чрез виртуалния ПОС-терминал на Уебсайта неправомерни транзакции или транзакции, извършени при условията на „измама“  –  транзакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови данни, придобити по незаконен начин (изгубена, открадната, получена на базата на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни. 

(4) При необходимост от възстановяване на суми, платени от КЛИЕНТА с дебитна или кредитна  карта чрез виртуален ПОС терминал, съответната сума се възстановява по сметката на картата, с която е извършено плащането. 

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 7. (1) КЛИЕНТЪТ има право на отказ от споразумението, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, като направи отказът най-късно до 1 ден преди началото на съответния онлайн пробен изпит. Отказът може да бъде направен чрез изпращане на имейл на електронната поща на ВЕКТОР, обаждане по телефона или чрез друго недвусмислено заявление,  в което се  посочва име на КЛИЕНТА и онлайн пробният изпит, който КЛИЕНТА е заплатил. Възстановяването на заплатената сума се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на споразумението от страна на КЛИЕНТА.

(2) В случай, че КЛИЕНТЪТ е възпрепятстван от участие, в заплатения от него онлайн пробен изпит, КЛИЕНТЪТ има право да изиска да таксата му за участие да бъде прехвърлена към следващ онлайн пробен изпити по негов избор. Следващият пробен изпит, избран от КЛИЕНТА трябва да е на стойност равна на първоначално заплатения от КЛИЕНТА пробен изпит. В случай, че няма насрочен последващ онлайн пробен изпит, КЛИЕНТЪТ има право да прекрати споразумението, след което заплатената от него сума ще му бъде възстановена в 14-денвен срок, считано от датата на прекратяване на споразумението от страна на КЛИЕНТА.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА  

Чл. 8. (1) Всеки КЛИЕНТ носи пълна отговорност за своите действия при ползване на Уебсайта. 

(2) КЛИЕНТЪТ няма право да пренася или споделя съдържанието на Уебсайта, в други мрежи (напр. училищни или университетски мрежи, онлайн форуми и др.), нито да разпространява в интернет платформи, под формата на разпечатани копия или по какъвто и да било друг начин. 

(3) Неспазването на описаните в този член задължения могат да доведат до ограничаване на достъпа на КЛИЕНТА до Уебсайта, както и до възникване на  задължение за компенсиране на ВЕКТОР за всички нанесени вреди. 

Чл.  9. (1)  Авторски права и сродни права на ВЕКТОР и на трети лица, до които КЛИЕНТЪТ има достъп в рамките на използване на Уебсайта, са защитени, съобразно разпоредите на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права. 

(2) Нерегламентираното използване и поместване на информацията, посочена в ал. 1 по-горе  на портали (сайтове) на трети лица, с изключение на случаите, в които е предоставено писмено разрешение от ВЕКТОР, представлява нарушение на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права, за което се носи отговорност, съгласно чл. 8, ал. 3 по-горе. 

Чл. 10. (1) Политика на ВЕКТОР е да предоставя точна и пълна информация за услугите в Уебсайта. 

(2)  Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън  контрола  на  ВЕКТОР,  достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известен период от време. Поради това ВЕКТОР не е в състояние да гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни по всяко време, нито, че предоставяните чрез Уебсайта данни и материали, ще бъдат безгрешни и точни, по всяко време. 

Чл. 11. (1) ВЕКТОР  запазва право да изпраща на  КЛИЕНТА на Уебсайта съобщения, свързани с промени в условията и начините за използване на услугите, предлагани чрез Уебсайта. 

(2) ВЕКТОР може да изпраща рекламни съобщения, включително съобщения, свързани с нови услуги  за  КЛИЕНТА,  промоции, безплатни информационни електронни бюлетини,  актуална информация, рекламни и търговски съобщения за продукти и услуги, томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, както и поздравления, единствено в случай, че КЛИЕНТЪТ е предоставил изричното си предварително съгласие на ВЕКТОР в тази връзка.  

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 12. (1) ВЕКТОР полага дължимата грижа за защита на личните данни на КЛИЕНТА, при стриктно спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и на утвърдената от ВЕКТОР Политика за поверителност с последна редакция от 3.01.2022 г., която можете да намерите тук.

(2)  При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия ВЕКТОР може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, обслужващи действието на настоящото споразумение, включително с оглед осъществяване на техническо съдействие при използване на уебсайта от КЛИЕНТА. 

(3) ВЕКТОР има право да използва личните данни на КЛИЕНТА за предлагане на стоки и/или услуги, както и за изпращане на други рекламни и търговски съобщения при условията на чл. 11, ал. 2 по-горе.  

(4) Отправено искане от страна на субекта на данни (КЛИЕНТА) „да бъде забравен“ във връзка с дадено съгласие по ал. 3 или упражняване на друго право на субекта на данни обвързва: 

  • направилото го физическо лице – лично, в съответствие с Политиката за поверителност с последна редакция от 3.01.2022 г.,
  • юридическото лице  –  само ако е направено от оторизиран представител, съобразно разпоредбите на Закона за електронните съобщения.

Желанието на субекта да бъде преустановено изпращането на комуникация до него, „да бъде забравен“ или да упражни друго право, произтичащо от Регламент 2016/679 поражда действие, ако е изрично и е изпратено на имейл адрес: cio_vektor@abv.bg, или на посочените адреси за кореспонденция в Политиката за поверителност, посочена в чл. 12, ал. 1 от този договор.  

 

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

Чл. 13. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. 

В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от споразумението между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в споразумението или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд. 

Чл.  14.  При разногласия и възникнал спор КЛИЕНТЪТ може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 15. ВЕКТОР публикува своите актуални общи условия, цените и начините на плащане на УЕБСАЙТА и ги предоставя безплатно на клиентите. 

Чл. 16. (1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ВЕКТОР по всяко време по избран от ВЕКТОР почин или ако това се налага в съответсвтие с влязъл в сила нормативен акт. Промените влизат в сила незабавно.  

(2) Във всеки един случай на промяна на общите условия, ВЕКТОР ще информира за това КЛИЕНТА чрез pубликуване на промените на УЕБСАЙТА, както и ще уведомява КЛИЕНТА на посочения от него имейл адрес. В този смисъл  КЛИЕНТЪТ  има задължение да следи за евентуални промени на общите условия. 

Чл. 17. (1) УЕБСАЙТЪТ (izpiti.cio-vektor.eu), нито която и да било от страниците му, не са част от Фейсбук™ (Facebook™) нито от Мета Платформс, Инк. (Meta Platforms, Inc.) В допълнение, този сайт не е подкрепян или промотиран от Фейсбук™ (Facebook™) нито от Мета Платформс, Инк. (Meta Platforms, Inc.). FACEBOOK™ е търговска марка на Мета Платформс, Инк. (Meta Platforms, Inc.).  Пълни подробности относно ползването на Фейсбук могат да бъдат намерени на: https://www.facebook.com/legal/terms

Всички условия на Фейсбук™ (Facebook™) могат да бъдат намерени на: https://www.facebook.com/policies/

Фейсбук™ (Facebook™) предоставя платформа за рекламиране, но мненията, възгледите, продуктите и услугите, предлагани от ВЕКТОР не са представителни за Фейсбук™ (Facebook™).

(2) Макар ВЕКТОР да полага усилия да наблюдава и/или модерира съдържанието, споделено на социалните си профили, ВЕКТОР не модерира всички коментари и не може винаги да отговаря в кратък срок на исканията за информация от страна на КЛИЕНТА.

ВЕКТОР запазва правото си да преглежда, променя и/или изтрива коментар, считани за неуместни. Коментари, които включват следното, но не са ограничени до:

  • обидни или вредни коментари
  • несвързани с обсъжданата тема или повтарящи се коментари (това може да включва промотиране на събития, групи, страници, други уебсайтове, огранизации, продукти и програми, несвързани с ВЕКТОР)
  • коментари, които използват нечист език или език на омразата (като расизъм, етническа или полова нетърпимост и др.);
  • лични нападки или клевети към други КЛИЕНТИ
  • коментари, които разкриват лични данни на други КЛИЕНТИ

ще бъдат изтривани от модераторите на ВЕКТОР.

 

 

Настоящите Общи условия са в сила от: 3.1.2022 г.